Zásady pro zakládání lesních polí a luk pro divokou zvěř

Pěstujte všechny směsi se stejnou péčí jako jednu z hlavních zemědělských plodin. Naše polní směsi pro divokou zvěř přežívají většinou jedno sečení, ale to by nebylo ve smyslu potřeb divoké zvěře. Pokud se objevují trsy nežádoucích polních bylin (např. z loňských kořenů vyrostlých pichlavých bodláků), měly by se právě tyto trsy posekat. Nejčastější chybou při zakládání je nedostatek hlavních živin – vápníku, fosforu, draslíku a hořčíku. Na druhém místě, i když v určitém odstupu, je stále velmi rozšířená mylná představa, že se divoká hospodářská osiva nemusejí řádně zapracovat do půdy. Prvním předpokladem pro zdravý růst rostlin, tvořících půdopokryvný porost pro zdravé životní prostředí, je především harmonický přísun živin do půdy. Na všech obhospodařovatelných neznámých plochách , k těm patří i déle neobhospodařované plochy, je nutno udělat rozbor půdy. Mnoho ploch vykazuje velký nedostatek nebo nadbytek jednotlivých živin.

1. Nároky na stanoviště

1.1 Pěstování našich směsí je možné z nížiny až do středních poloh. Toto složení směsí rostlin vydrží v zimních měsících obvykle mrazy až do -15 ° C. Omrznutí některých komponent (jako hořčice, ředkve a pohanky), je nutné a žádoucí. Místa s výrazně sníženým dopadem světla, například úzké lesní cesty s více než 40% zastínění, jsou nevhodná pro pěstování.

1.2 U surových půd (první objednávka), může dojít k selhání růstu luskovin, způsobeném nedostatkem bakterií. Teprve opakovaná kultivace, spolu s odpovídajícím přísunem živin (viz bod 2.3 a 2.5), má za následek zvýšení kvality. I přes případné selhání těchto komponentů, zajistí zejména průkopnická směs i na nevhodných stanovištích zvýšení obsahu humusu, dobrou půdní strukturu a hluboké prokořenění půdy.

1.3 Všechny rostliny vyžadují minimální množství základních živin vápníku, fosforu, draslíku a hořčíku. Kromě luskovin jsou všechny rostliny závislé na dodatečném přísunu dusíku (N). Zejména mnoho nově založených ploch má mnohonásobný nedostatek dodávky živin. Tabulky 1 a 2 ukazují přehled potřebného množství živin pro růst našich směsí. Pro kontrolu obsahu živin je nutné provést před výsevem analýzu půdy. Pouze tímto způsobem zajistíte úspěch nově založených ploch a snížíte náklady na hnojiva. "Řádný přísun hnojiv zajišťuje rostlinám potřebný přísun živin - přehnojení poškozuje naše životní prostředí."

2. Techniky zakládání ploch

Pečlivá příprava půdy a plochy pro výsev je předpokladem pro úspěch těchto směsí. Odstranění chyb při hnojení nebo zpracování půdy může být velmi obtížné a musí se později napravit ponecháním plochy ladem. V nejhorším případě se musí špatně spravované oblasti předčasně zkultivátorovat nebo přeorat. Směsi pro divokou zvěř nebrání růstu nežádoucích zemědělských rostlin. V souladu s dodržením doporučení k zakládání ploch účelně potlačíte kontrolovaným zastíněním nejběžnější a v žádném případě vzácné divoké rostliny. Heřmánek, ptačinec, lebeda, truskavec, blín a naklíčené bodláky bývají velmi dobře potlačeny např. směsí pro divokou zvěř. Úspěch v zamezení růstu rostlin tvořících výběžky, jako jsou kopřivy, šťovík a pýr je však méně dobrý až špatný, závisí na stupni zaplevelení oblasti v době objednávky.

Jen pár kroky dosáne dobrého výsledku založení plochy se směsí pro divokou zvěř i nezkušený zemědělec:

2.1 V dostatečném předstihu před objednáním odebrat z půdy vzorek. Podklady k odebrání vzorku jsou k dispozici v obchodě. Vzorek se pošle do zemědělského výzkumného ústavu, kde se za malý poplatek přezkoumá na typ půdy, hodnotu pH, obsah fosforu, draslíku a hořčíku.

2.2 Vysoký starý porost před objednávkou zkultivátorovat, aby se zbytky rostlin dobře zapracovaly do půdy.

2.3 Nedostatek vápníku upravit před orbou. Na písčitých půdách používáme uhličité vápno a na hlinité nebo jílovité půdě granulované pálené vápno. Ke zlepšení zvláště kyselých půd dochází podle okolností za jeden až tři roky. Náročným rostlinám, jako je řepka olejná a košťáloviny se nedaří na kyselých půdách.Hodnota pH nižší než 5,3 je pro tyto směsi nevhodná s výjimkou průkopnické směsi. Cílem je, aby v závislosti na půdě byla hodnota pH od 5.3 do 7.0. Údaje v tabulce 1 je třeba dodržovat.

2.4 Plochu přeorejte bezprostředně před setím. Čím kratší je doba mezi orbou a výsevem, tím účinnější je potlačení nežádoucích zemědělských rostlin. Přemrznutí půdy má obecně pozitivní vliv pouze v těžkých jílovitých nebo hlinitých půdách.

V ideálním případě se používá pluh, protože se tím skutečně účelně zapraví divoké rostliny do půdy. Pouze tam, kde vrstva humusu je nízká (vyzkoušíme rýčem), se používají frézy. Oblasti, které byly profrézovány jsou vždy silněji zaplevelené než zorané.

2.5 Většina směsi vyžaduje minimální obsah fosforu, draslíku a hořčíku třídy B, lepší třídy C, pro dosažení optimálních výsledků. Plochy s nedostatkem těchto základních živin musí být po přeorání pohnojeny. Prosím, postupujte podle doporučeného množství hnojiva v tabulce 2, a ne podle množství určeného pro zemědělské plodiny. Plochy nechané ladem se nesmí hnojit nebo vápnit až do konce období klidu. Zpravidla ale měly tyto zemědělské půdy dobrou úroveň péče a nemusí se hnojit. Chcete-li mít jistotu, zejména s plochami déle ležícími ladem, tak postupujte podle půdních vzorků z doby konce obhospodařování. Po té je možné provádět povolené hnojení nebo se vzdát pěstování.

2.6 Půdu po zorání nechte vysušit (neměla by mazat), aby nebylo nutné žádné další zhutnění půdy. V závislosti na povětrnostních podmínkách a typu půdy je možné pokračovat v práci po několika hodinách nebo až po několika dnech. Vezměte prosím na vědomí bod 2.4.

2.7 Plocha k výsevu je připravená a popř. základní hnojivo lehce zapracováno. V ideálním případě, použijeme kombinaci skládající se z pracovních brán, válce a secího stroje s botkou. Tím se ušetří dvě až tři operace, a další zhutnění půdy. V opačném případě se používají brány nebo kultivátor na zapracování hnojiva.

2.8 Možnost doby výsevu jednotlivých směsí zjistíte z tabulek v katalogu. Výsev pomocí secího stroje nebo kombinace přináší nejlepší výsledky. Výhody strojového výsevu spočívají v jednotném rozložení osiva a hloubce výsevu a možných úsporách dalších operací, pomocí brán a válce.

Zařízení nastavit správně!

Hloubku výsevu jednotlivých směsí zjistíte z analytických tabulek v katalogu.

Výsevné okraje a otevření klapek odpovídá příslušné hodnotě stanovené výrobcem doporučené pro největší zrno, které se nachází v příslušné směsi osiva. Zkontrolujte prosím, pokud jsou ve směsi obsažené v fazole, slunečnice, vlčí bob, atd. a po průchodu strojem jsou poškozené, měly by klapky na stroji být posunuty alespoň o jednu pozici.

Ideální vzdálenost mezi řádky je asi 12,5 cm. "Tento rozestup řádků je pro divokou zvěř i pro potlačení nežádoucích zemědělských rostlin optimální, později se směsi samy prosvětlí."

Spotřeba osiva na hektar je určena nastavením příslušného stroje. Variace o 10 procent na hektar kvůli nepřesnosti v nastavení nemají žádný negativní vliv na úspěch. Oddělení semen ve výsevném stroji se nemusíte obávat. Nasypte prosím, více osiva do nádoby,než kolik budete potřebovat, aby stroj správně pracoval až do konce. Zbývající osivo lze bez problémů použít následující rok, když bylo uloženo v temnu, chladnu a suchu. Na polích pro divokou zvěř se často vysévá ručně, i když i zde převažují výhody strojového setí. U semen vysetých ručně, se odpovídající část osiva odváží a rovnoměrně vyseje. Semena pak musí být pomocí brán zapracována do hloubky 2 cm. Na lehkých půdách se osetá plocha musí také uválcovat, pro zhutnění a dosažení lepšího kontaktu s půdou. Vzhledem k tomu, že zkušenosti ze ztrát u této metody ukazují na vyšší spotřebu osiva, počítejte s navýšením spotřeby osiva o 15-20% na hektar (např. 40 kg / ha místo 35 kg / ha).

2.9 Základní hnojení polí pro divokou zvěř a nově založených ploch. Praxe ukazuje, že tyto oblasti jsou často nedostatečně zásobené živinami. Po analýze půdy je velmi často nutné PK-hnojení a přidání vápna. Současně jsou tyto poměrně malé plochy vystaveny zvýšenému vyčerpání. Pro zlepšení konkurenceschopnosti rostlin doporučujeme v roce založení hnojit samotným dusíkatým hnojivem (N). Osvědčilo se např. 200 kg / ha dusičnanu vápenatoamonného s obsahem 27% N, to odpovídá 54 kg / ha dusíku. Správný čas základního hnojení je po 14-21 dnech, kdy vyseté rostliny dosáhnou výšky 10-15 cm.

2.10 Správné hospodaření na polích pro volně žijící zvěř. Objednejte si každý rok osivo na polovinu orné půdy pro střídavý osev, což znamená polovinu času a nákladů. Tak se divoká zvěř může pást na polovině ploch, které jsou k dispozici. Naše směsi jsou osvědčeně a po mnoho roků sobě tolerantní.

Tip pro odběr vzorků půdy

Analytické hodnoty mají význam pouze při správném odběru vzorků. Vezměte prosím na vědomí následující:

Doba

Od podzimu do jara nebo po sklizni, ale ne ihned po hnojení, opakovat každé dva až tři roky. Zařízení pro odběr vzorku: rýč, lžíce nebo dběrný válec, kbelíky, čisté plastové pytle nebo dózy a sáčky, nesmazatelný fix na označení vzorku.

Odebrání vzorku

Odeberte na plochu přibližně 12 individuálních vzorků v kříži (z jednoho rohu do druhého); zaryjte rýčem do požadované hloubky(pole pro divokou zvěř 30 cm, louka 10-15 cm), vyjměte ven, lžící vyškrábněte ze vzniklé díry po rovném vrypu rovnoměrnou vrstvu zeminy nebo odeberte zeminu z výkopu jednotně zdola nahoru. Ještě jednodušší je odebrání vzorku pomocí odběrného válce (kutilové si jej můžou vyrobit z vodovodní trubky). Jednotlivé vzorky z jedné plochy nasbírejte do kbelíku a promíchejte. Asi 500 g této směsi zeminy se pak zabalí a označí (jméno a popis plochy)

Odeslání

Zabalte vzorky a doprovodné papíry a zašlete je do zemědělské oblastní laboratoře ve Vaší blízkosti.

Náklady

Náklady na standardní zkoumání půdy se pohybuje mezi 10 a 15, - €

Adresa

Informace o nejbližší zemědělské oblastní laboratoři lze získat:

Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten (VDLUFA)
c/o LWK Rheinland
Untersuchungszentrum Bonn-Roleber
Siebengebirgsstraße 200
53229 Bonn

Tel.: 02 28 / 434 – 25 11
Fax: 02 28 / 434 – 24 74
www.VDLUFA.de

Pin It on Pinterest

Share This